0
Powiadomienia
 • Brak powiadomień

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług w serwisie internetowym Workelli dostępnym poprzez stronę internetową www.workelli.pl. 
 2. Usługodawcą jest przez Workelli Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6 pok. 112A – 59-700 Bolesławiec, KRS: 0001053265, NIP: 6121882752 , e-mail: info@workelli.com, numer telefonu: +48 726 824 961
 3. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: 
  1.  Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zawarcia umowy dot. Usług za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie. Klientem jest zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca. Klientem jest ponadto każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w celach informacyjnych, 
  2. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być wyłącznie Klient mający miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, 
  3. Konto Klienta - indywidualne konto Klienta w Serwisie, zawierające indywidualne dane Klienta oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis, 
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz udostępnienie narzędzia służącego do dodawania, katalogowania i wyszukiwania Ogłoszeń, 
  5. Ogłoszenie – zbiór informacji, w tym fotografie i grafiki, zamieszczonych przez Klientów w Serwisie i przydzielonych do odpowiednich kategorii, 
  6. Usługodawca - podmiot świadczący Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu - prowadzonym przez Workelli Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6 – 59- 700 Bolesławiec, KRS: 0001053265, NIP: 6121882752 , e-mail: info@workelli.com , numer telefonu: +48 726 824 961, 
  7. Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie www.workelli.pl, 
  8. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 4. Istotę Usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do platformy ogłoszeniowej, organizacja zamieszczania w jej obrębie wskazanych w Regulaminie typów Ogłoszeń oraz możliwość wyszukiwania i przeglądania zamieszczonych Ogłoszeń. 
 5. Szczegółowe informacje o Ogłoszeniach i Usługach znajdują się na stronie internetowej www.workelli.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e- mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy. 
 6.  Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na poniżej wskazane adresy: Workelli Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 6, 59-700 Bolesławiec lub info@workelli.com. 
§2. Warunki korzystania z usług elektronicznych Funkcjonalności Serwisu
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą. W ramach świadczonych usług elektronicznych Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi cyfrowe. 
 2. Usługodawca jest wyłącznie właścicielem narzędzia informatycznego - platformy, służącej do zamieszczania Ogłoszeń. Umowy dotyczące prac i czynności będących przedmiotem Ogłoszenia, są zawierane bezpośrednio pomiędzy Klientami. Usługodawca nie jest stroną żadnych umów zawieranych między Klientami w zakresie określonym w Ogłoszeniu i nie ponosi odpowiedzialności za realizację ww. umów. 
 3. Konsumentem mogą być osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. 
 4. By móc korzystać z Serwisu Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne: 
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768, a w przypadku urządzeń mobilnych - 360 x 768, 
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 5. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług: 
  1. Formularze dot. danych Klienta,
  2. Zakładanie Kont Klienta,
  3. Utrzymanie Kont Klienta,
  4. Zamieszczanie, katalogowanie i przeglądanie Ogłoszeń przez Klientów,
  5. Aktywacja i dezaktywacja usługi Newsletter.
 6. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z opisaną w Regulaminie interoperacyjnością, kompatybilnością i funkcjonalnością rozumianą jako: 
  1. funkcjonalność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia, pojęcie funkcjonalności odnosi się do możliwych sposobów wykorzystania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, 
  2. kompatybilność - współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania, 
  3. interoperacyjność - zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niżte zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju, pojęcie interoperacyjności odnosi się do tego, czy i w jakim zakresie treści cyfrowe lub usługa cyfrowa mogą współdziałać ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innym niż sprzęt komputerowy lub oprogramowanie, z którymi treści cyfrowe lub usługi cyfrowe tego samego rodzaju są zazwyczaj używane. 
 7. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta jest nieodpłatne. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta w tym przypadku następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usługi w każdym czasie poprzez przesłanie stosownej wiadomości. 
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera oraz Usługi Konta Klienta Klient może od ww. umów odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
§3. Rejestracja Klienta
 1. Klienci dokonują rejestracji kont indywidualnych.
 2. Konta Klientów umożliwiają Klientom korzystanie z Usług świadczonych przez Serwis.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, …………….). 
 4. Pełna rejestracja Konta Klienta następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Klienta poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta. 
 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 6. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Klienta indywidualnego za pomocą automatu.
 7. Dokonania rejestracji Konta Klienta i późniejszych działań w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Klienta mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Klienta lub posiadające stosowne uprawnienie. 
 8. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Klienta lub zawiesić funkcjonowanie Konta Klienta do czasu wyjaśnienia wątpliwości. 
 9. Konto Klienta zawiera dane podane przez Klienta podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Serwisu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Serwisie. 
§4. Zasady dot. korzystania z Serwisu
 1. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. 
 2. Każdy Klient zobowiązuje się do: 
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem Serwisu, 
  2. przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Klientów i Usługodawcy,
  4. niedziałania na szkodę innych Klientów, Usługodawcy, Serwisu i osób trzecich.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. działania podejmowane przez Klientów,
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Klienta, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu, 
  3. błędy, nieprawidłowości i wady dotyczące treści zamieszczanych przez Klientów w Ogłoszeniach, 
  4. nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie umowy przez Klienta na rzecz drugiego Klienta, 
  5. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) Klienta. 
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej swojego hasła lub loginu. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu Serwisu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Klient, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu. 
 8. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych. 
 9. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu. 
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu. 
 11. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianach funkcjonalności Serwisu będą przekazywane Klientowi w sposób określony w Regulaminie. 
 12. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści zawierających zapisy i materiały sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie praw autorskich, piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. 
 13. Konto Klienta, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem, niezgodne z niniejszym Regulaminem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę. 
§5. Zasady zamieszczania Ogłoszeń
 1. Każdy Klient zamieszczając treści w Serwisie oświadcza, że: 
  1. ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną w Serwisie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści, 
  2. osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, 
  3. informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd, 
  4. sługi świadczone przez Klienta są zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Klient zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a, b, c Regulaminu na każde żądanie Usługodawcy. 
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Klienta, ich skracania i redagowania, a także jej usuwania bez podania przyczyny. 
 5. Klient umieszczając na Serwisie treści wyraża zgodę na niewyłączne, nieodwołalne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz pozwalające na udzielanie dalszych licencji korzystanie z treści w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu. 
 6. Klient udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji: 
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
  2. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
  4. wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, 
  5. relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
  6. publikacje w gazetach i czasopismach,
  7. rozpowszechnianie w Internecie, na Serwisie, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze, 
  8. udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
 7. Klient wyraża zgodę, by treści były rozpowszechniane anonimowo, w tym nie były oznaczone imieniem i nazwiskiem Klienta. 
 8. Klient oświadcza, że posiada zdolności osobiste, techniczne i organizacyjne do wykonywania czynności i prac, które są przedmiotem Ogłoszenia. 
 9. Klient zobowiązany jest do zamieszczenia rzetelnego i szczegółowego opisu przedmiotu Ogłoszenia. W szczególności powinne być podane: 
  1. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, zdjęcie itp.)
  2. Tytuł ogłoszenia
  3. Cena usługi
  4. Informacje serwisowe
  5. Podziękowanie
  6. Inny
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Klient Ogłoszeń w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Serwisu. 
 11. Zabronione jest ponowne wystawienie w tej samej formie Ogłoszenia, którego wystawienie już raz nie zostało zaakceptowane przez Usługodawcę. 
 12. Klient zobowiązany jest do zamieszczenia w opisie oferowanego produktu jego ostatecznej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN. 
§6. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Konsumenta mającego miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej za niezgodność towarów i usług z umową
 1. Niniejszy paragraf określa zasady odpowiedzialności wyłącznie wobec Konsumenta za niezgodność treści i usług z umową. 
 2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług i treści cyfrowych zgodnych z umową. Usługodawca ma prawny obowiązek świadczenia usług bez wad. 
 3. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 4. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży. 
 5. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: 
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji, 
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował, 
 6. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą: 
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, 
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument możerozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie, 
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać 
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy. 
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. 
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 6. 
 9. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób. 
 10. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Usługodawca informuje o tym fakcie wraz z opinią co do niezasadności reklamacji. 
 12. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie. 
 13. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta. 
 14. Konsument jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@workelli.com. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę. 
 15. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną. 
§7. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec podmiotów innych niż określone w §9
 1. Niniejszy paragraf określa zasady odpowiedzialności wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, świadczenia usług oraz z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona w całości, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Wyłączona zostaje odpowiedzialność zarówno za szkodę (damnum emergens) jak i utracone korzyści (lucrum cessans). 
 3. Klient jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takiepowinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres info@workelli.com. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę. 
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną. 
§8. Ochrona danych osobowych
 1. Dane Klientów będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. 
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 
§9.Zmiany Regulaminu / Zmiany Usługi
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. 
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Klientów na 30 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. 
 3. Klient wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Klienta odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu. 
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Klient uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. 
 5. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnych z w/w działań, z upływem 30 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Klienta obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 
 6. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem posiadającym miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej i niebędącym przedsiębiorcą: 
  1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Przyczyny uzasadniające taką zmianę są następujące: 
   1. zmiany w przepisach obowiązującego prawa,
   2. techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług
   3. w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy
  2. Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. 
  3. Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
  4. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy. 
  5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. 
  6. Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym. 
§10. Aktualizacje
 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę. 
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, 
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę. 
§11. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów
 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym: 
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży; 
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu; 
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów. 
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępnesą w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
§12. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umów zawieranych z Konsumentami jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla Konsumenta. Prawem właściwym dla umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami jest prawo polskie. 
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientem niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. 
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01/09/2023 roku.

 Załącznik 1
 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 - Adresat: ……….
 - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
 dotyczącej następujących usług ……………………………
 - Powód odstąpienia od umowy (opcjonalne) ………………….
 - Data zawarcia umowy……………….
 - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………
 - Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………
 - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 - Data